Reactie op inspectierapport

In dit rapport worden de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op obs de Koningsspil beschreven. De school en het bestuur zijn gevraagd om te reageren om de verdere ontwikkelrichting aan te geven op basis van de eigen kwaliteitsoordelen en die van de inspectie en welke stappen de school gaat ondernemen om de kwaliteit nog meer op orde te krijgen.

Hieronder geeft de school/het bestuur zijn reactie:
Het bestuur en school zijn zich bewust van de aandachtspunten die door de inspectie zijn geconcludeerd. Wij onderschrijven dan ook de noodzaak om de kwaliteit op obs de Koningsspil op voldoende niveau te houden. In samenspraak met teamleden, medezeggenschapsraad en bestuur was er een verbeterplan opgesteld 2016-2017 waarbij de verbeterpunten van de inspectie ter harte zijn genomen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat  de kwaliteitsverbetering met een uiteindelijk een goed resultaat zal worden afgerond op basis van het nieuwe inspectiekader. Wij baseren dit vertrouwen op de constateringen in het huidige rapport dat de aansturing en samenwerking tussen de directeur, team en intern begeleider goed is.
Opbrengsten
De eindresultaten zijn door de inspectie beoordeeld. Er is door de school voor schooljaar 2017-2018 een analyse gemaakt van het aanbod voor groep 8. In deze analyse zijn de naast de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem, de methode toetsen en observaties van leerkrachten en het betrekken van SBZW betrokken voor het maken van een plan van aanpak. Er wordt meer aangesloten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Bij afname van de toetsen van het leerlingvolgsysteem in nov. 2017 is al een duidelijke analyse van de resultaten te zien.
Didactisch handelen
De genoemde aandachtspunten; taakgerichte werksfeer en doelmatig klassenmanagement waren al onderdeel van het reeds opgezette verbeterplan en deze zullen explicieter ter hand worden genomen tijdens de scholingsactiviteiten.
Begeleiding en zorg
De analyse van de uitkomsten van toetsen en observaties worden benut voor het signaleren van specifieke onderwijsbehoefte. Om deze analyses om te zetten in een hanteerbaar weekrooster en leerlingenkaart gaat de school gebruik maken van het instrument 'werken zonder groepsplan'.
 Alle teamleden worden hierin verder geschoold en begeleid door de Intern begeleider. Hiermee wordt het planmatig handelen van leerkrachten versterkt. Daarnaast wordt de werkwijze om de ontwikkeling van kleuters te volgen geëvalueerd en aangepast op een zodanige wijze dat de specifieke onderwijsbehoefte voldoende in beeld komt en juiste interventies gedaan worden.
 
Sieta Dolstra
Directeur obs de Koningsspil
 

Ouders aan het woord

"De school biedt een veilige, maar toch uitdagende omgeving "

"De school heeft bewezen niet bang te zijn voor verandering en probeert het beste uit het eigen team, kinderen en de ouders te halen." - Jasmijn